Start

Information! Läs om internationella stamningsdagen den 22 oktober – Klicka för att läsa om dagen

Normalt uppfattas stamning som en talrubbning. I själva verket är stamning ett oerhört komplicerat tillstånd som innebär mycket mer än enbart ljudupprepningar, förlängningar av stavelser och andra ”avbrott i talets flyt”. Stamning påverkar hela människan och kan bättre beskrivas som en kombination av av störningar i tal, kommunikation och beteende.

Ofta jämförs stamning med ett isberg och talrubbningar representerar endast toppen av stamningsisberget.

Ofta jämförs stamning med ett isberg

Isberg

Huvuddelen av isberget ligger under ytan och representerar störningarna i kommunikation och beteende. En hel uppsättning ovanliga kommunikationsmönster och beteenden arbetar hand i hand med de ”avbrott i talets flyt” som icke-stammare oundvikligen lägger märke till:

  • Stammare har en benägenhet att undvika ögonkontakt med åhörarna. Förmodligen gör de detta därför att de inte vill se hur åhörarna reagerar till stamningen.
  • Ofta har stammare oregelbundna andningsmönster och de försöker tala med liten eller ingen luft i lungorna. Vissa stammare försöker till och med att tala under inandningen.
  • Vissa stammare undviker eller försöker att undvika stamning genom att tillgripa ordsubstitution: Om de känner att att de kommer att stamma på ett visst ord, ersätter de detta med ett annat ord med likartad betydelse. Vissa stammare lyckas så bra med denna teknik att ingen, inte ens deras makar, känner till att de stammar.
  • Ofta tillgriper stammare användningen av onyttiga ord såsom “vet du”, “låt oss se” etc. De känner att dessa skräpord ger dem ett försprång som hjälper dem att framgångsrikt rusa genom ett ord som de är rädda för.
  • Stammare har en benägenhet att reagera till stress genom att spänna åt stämbanden. Det är nog en förklaring till varför stamningen ofta försämras under stress.
  • Många stammare undvika att stamma genom att helt undvika att tala.

Förutom dessa ovanliga kommunikationsmönster och beteenden, har många stammare också negativa känslor och uppfattningar om sin stamning och om sig själva.:

  • Skam: ofta känner stammare skam till följd av sin stamning och ofta går de mycket långt för att dölja detta.
  • Skuld: ofta upplever stammare en känsla av skuld över att inte kunna uppnå vad de anser sig kunna uppnå om de bara kunde tala flytande.
  • Maktlöshet: ofta är stammare frustrerade över sin oförmåga att kunna kommunicera effektivt med andra människor.
  • Reducerad självaktning: ofta framkallar stamning en känsla av värdelöshet.

Alla dessa dolda element i stamningfenomenet har en benägenhet att förstärka talrubbningarna och en talbehandling som enbart fokuseras på talmekanism är dömd till att misslyckas. Endast en behandling som är holistisk och omfattande och som riktar sig till varenda aspekt av fenomenet kan lyckas i att totalt eliminera stamning från ditt liv. Detta bör du ha i åtanke vid val av behandlingsmetod för stamning.

Klicka här för att bläddra genom vårt urval av behandlingar för stamning..